സേവനം

സേവനം

വീൽ & കാസ്റ്റർ ഗൈഡ്

സംക്ഷിപ്തമായി വിശദീകരിച്ചു: ചക്രങ്ങളെയും കാസ്റ്ററുകളെയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവും സാങ്കേതിക നിബന്ധനകളും.

ശരിയായ കാസ്റ്റർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

 ശരിയായ കാസ്റ്റർ ഹോൾഡർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

 കാസ്റ്ററിന്റെ അടികൾ

 സ്വിവൽ കാസ്റ്റർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള 5 നുറുങ്ങുകൾ

 കാസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 ഫർണിച്ചർ കാസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാം